2.1ความรุ้พื้นฐานเกี่ยวกับการทอผ้าไหม

การทอผ้าไหม  ขั้นตอนแรกคือการนำพันธ์ของตัวไหมมาไว้  คือไข่ของผีเสื้อและต่อมาจะเติบโตเป็นตัวหนอน  ตัวหนอนจะมีอายุอยู่  5  วัย  ใช้เวลาประมาณ  20-25 วันตัวหนอนก็จะเป็นรังไหม  ขั้นตอนที่สองคือวิธีการสาวไหม  คือการนำเอารังไหมมาต้มแล้วดึงเอาใยของรังไหมจะได้เป็นเส้นไหมสีเหลือง  ได้เส้นไหมมาแล้วก็จะเอาดรางมาฟอกขาวแล้วยอมสีต่างๆ  ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเส้นไหมมาทอเป็นลวดลายที่สวยงาม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอก๊คือ

-กระด้งที่เลี้ยงตัวหนอน

-ใบมอญ หรืออาหารของตัวหนอน

-หมอซึงที่ต้มนํ้า

-เตา

-พวงสาว

-ไม้สาวไหม

-กี่

-ฟืม

-สวย

-เส้นไหมที่ได้

ในปัจจุบันได้มีการนำผ้าไหมมาเป็นสินค้า o-top นำผ้าไหมมาขาย และมีการประกวดชุดผ้าไหม ความสำคัญของผ้าไหมมีมากทั้งยังนำมานุ่งห่ม เเล้วยังนำมาขายได้

แหล่งอ้างอิง  กลุ่มสตรีทอผ้าไหมของชุมชนบ้านหนองหมากแซว

Advertisements

บทที่1 บทนำ

Posted: กันยายน 20, 2012 in Uncategorized

1.ที่มาและปัญหาของโครงงาน

ที่มาของการทอผ้าไหมคือ  สมัยโบรานได้มีบรรพบุรุษไทยนำตัวดักแด้หรือตัวที่มาจากผีเสื้อ ก่อนที่จะมาเป็นตัวผีเสื้อต้องเป็นตัวดัแด้ก่อนคนในสมัยก่อนจึงได้มีการนำใยของดักแด้มาใช้ประโยชน์คือการนำมาทอเป็นผ้าไหมและทำสืบต่อกันมา

ปัญหาของโครงงานคือ   การทอผ้าไหมในสมัยนี้ได้มีการทอลดน้อยลง  และข้อมุลก็เหลือน้อยเช่น  ตัวดักแด้ไม่ค่อยมีมากนัก

1.2วัตถุประสงค์ของโครงงาน

-เพื่อรุ้ส่วนประกอบของการทอผ้าไหม

-เพื่อรู้วิการทอผ้าไหม

-เพื่อให้คนรุ่นใหม่รุ้จักผ้าใหมมากขึ้น

1.3ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คือ  รุ้วิธีการทอผ้าไหม  และกรนำเอาสิ่งรอบตัวเรามาใช้ประโยชน์  และรู้จักที่มาของผ้าไหม

1.4เครื่องมือที่จะใช้พัมนาโครงงาน

เครื่องมือที่จะใช้ทอผ้าไหมคือ

กระด้ง 

ใบมอญ 

หม้อซึง

  เตา

  พวงสาว 

ไม้สาวไหม 

กี่ 

ฟืม 

สวย 

หลอคไม้ 

และเส้ไหมที่ได้

เครื่องมือที่จะทำโครงงานคือ

กล้องถ่ายภาพ  สมุดจด  เว็บที่เผยแพร่

1.5แผนการดําเนินงาน

รวบรวมข้อมุลตามพื้ที่ต่างๆของหมุ่บ้านที่มีการทอผ้าไหมว่าทำอย่างไร  เช่น  ขั้นตอนแรกคือการนำพันธ์มาใว้คือ  ไข่ของผีเสื้อ  และต่อมาจะแตกเป็นตัวหนอน  ตัวหนอนมีอยุ่5วัยอายุตั้งแต่วัยแรกจนถึงวัยที่  5  ใช้เวลาประมาณ  20-25 วัน ตัวหนอนก็จะเป็นรังไหม   ขั้นตอนที่สอง  คือ  การสาวไหม  วิธีการสาวไหมคือการนำเอารังไหมมาต้มแล้วดึงเอาใยของรังไหมจะได้เป็นเส้นไหม  ได้เส้นไหมมาแล้ว  แล้วก็เอาด่างมาฟอกขาวแล้วก็ย้อมสี  ขั้นตอนสุดท้ายคือการทอผ้าไหมให้เป็นลายที่สวยงาม    ถ้าได้ข้อมูลแล้วก้นำเอามาลงที่เว็บ

สวัดีครับนี้คือบล็อกของผมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทอผ้าไหม

เนื้อเรื่องย่อ  —  Posted: สิงหาคม 31, 2012 in Uncategorized
ป้ายกำกับ:

Hello world!

Posted: สิงหาคม 31, 2012 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!